Pytania i odpowiedzi

Projekt „Reaktor ABK” jest skierowany do wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, kierunek czy tryb studiów.

Kryterium wyboru do udziału jest przede wszystkim statut studenta PWSZ w Elblągu oraz gotowość do udziału w całym procesie wsparcia. W pierwszej kolejności do projektu mogą przystąpić osoby, które są na dwóch ostatnich semestrach studiów. Ten projekt jest przede wszystkim dla studentów, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy.

W projekcie udział mogą wziąć również absolwenci PWSZ w Elblągu, pod warunkiem, że do projektu przystąpili jeszcze w trakcie gdy posiadali status studenta PWSZ w Elblągu.

Wsparcie dla studentów:
Doradztwo zawodowe, które obejmuje przeprowadzenie testu badającego zakres kompetencji społecznych, omówienie testu oraz rozmowę na temat Indywidualnego Planu Działania. Doradztwo dotyczy zagadnień obejmujących poruszanie się po rynku pracy, dokumentację aplikacyjną, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doradztwo edukacyjne w zakresie kolejnych kroków w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.

Doradztwo ds. przedsiębiorczości, które obejmuje przeprowadzenie testu badającego postawy przedsiębiorcze, omówienie testu oraz doradztwo biznesowe z zakresu biznesplanów, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na rozwój działalności. Dla osób, które nie planują zakładać działalności wsparcie obejmuje m.in. pomoc w zakresie autopromocji w mediach społecznościowych, wzmacniania postaw przedsiębiorczych rozumianych jako zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz doradztwo w zakresie źródeł finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne.

Wsparcie dla absolwentów:
Mentoring w miejscu pracy to cykl do 30 spotkań (max 10 spotkań na miesiąc) z mentorem wskazanym przez pracodawcę. Mentora wskazuje pracodawca a jego zadaniem jest m.in. opieka nad absolwentem, wprowadzenie do środowiska pracy, omówienie specyfiki działania danej branży lub firmy. WAŻNE: Mentor za swoją pracę otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

W zakładce „dokumenty do pobrania” znajduje się dokumentacja projektowa: regulamin, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych oraz umowa uczestnictwa.

Powyższe dokumenty należy wydrukować i podpisane dostarczyć do siedziby Akademickiego Biura Karier PWSZ w Elblągu, przy ul. Zacisze 12. Dokumenty można również wypełnić na miejscu, w siedzibie ABK.

Po rozmowie z doradcą zawodowym dowiesz się więcej na temat posiadanych kompetencji społecznych i zawodowych, swoich silnych i słabych stron oraz potencjału, który możesz wykorzystać w kreowaniu ścieżki rozwoju zawodowego i edukacyjnego. Dowiesz się jak się poruszać po rynku pracy, aplikować o pracę i przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

Gwarantem jakości spotkań są przede wszystkim doświadczeni doradcy oraz profesjonalne narzędzia i techniki prowadzonego wsparcia m.in. doradztwo zawodowe, coaching, testy posiadające atesty Polskiego Towarzystwa Psychologiczne.

Dodatkowo absolwenci PWSZ w Elblągu mogą skorzystać z mentoringu w miejscu pracy.

Doradztwo prowadzone jest w formie spotkań indywidualnych.

Miejsce i czas spotkań dopasujemy do Ciebie, tak by nie kolidowało to z Twoimi obowiązkami na Uczelni czy życiu prywatnym. Nie musisz spotykać się w siedzibie ABK – znajdziemy dogodne miejsce na spotkanie w Twoim Instytucie.

Z mentoringu w miejscu pracy skorzystać mogą absolwenci PWSZ w Elblągu, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki :
a. ukończyli proces wsparcia doradczego,
b. podjęli zatrudnienie.

Za zatrudnienie rozumie się:
a. zawarcie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu,
b. zawarcie umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy.

Mentoring w miejscu pracy to proces wsparcia, skierowany do Uczestników Projektu „Reaktor ABK”, którzy znaleźli zatrudnienie. Mentoring polega na „opiece” mentora obejmującej m.in. pomoc i wsparcie merytoryczne w wykonywaniu powierzonych obowiązków, określeniu celów zawodowych oraz wdrożeniu do kultury i środowiska pracy.

Z mentoringu w miejscu pracy możesz skorzystać w dowolnym momencie po zakończeniu procesu wsparcia doradczego jednak nie później niż na trzy miesiące przed końcem realizacji projektu tj. do końca września 2018 r.

Nie. Z pracy doradców Akademickiego Biura Karier mogą skorzystać wszyscy studenci PWSZ w Elblągu.

Nie. Celem projektu jest wsparcie studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Prowadzone przez nas doradztwo dotyczy zarówno kwestii zawodowych, jak i edukacyjnych. Dlatego też po zakończeniu studiów na PWSZ w Elblągu oraz po zakończeniu udziału w projekcie „Reaktor ABK” możesz wybrać jedną z poniższych ścieżek:
⦁ podjąć zatrudnienie,
⦁ rozpocząć własną działalność gospodarczą,
⦁ podjąć studia na drugim stopniu.

Rzecz jasna powyższe opcje można łączyć ze sobą.

Nie. Po zakończeniu udziału w projekcie pracownicy ABK PWSZ w Elblągu będą prowadzić jedynie badanie dotyczące efektywności i jakości udzielanego wsparcia. Będziemy pytać m.in. o statut na rynku pracy czy kontynuację studiów na drugim stopniu.

Oba przypadki są możliwe, jednakże w przypadku absolwentów ten status należy nabyć w trakcie trwania projektu (w momencie przystępowania do projektu uczestnik musi mieć status studenta).

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Obowiązki po stronie uczestnika to przede wszystkim:
⦁ aktywny udział w spotkaniach doradczych,
⦁ ukończenie pełnego procesu wsparcia (spotkania z doradcą zawodowym i doradcą ds. Przedsiębiorczości),
⦁ udział w badaniu dotyczącym sytuacji na rynku pracy i rekomendacji co do projektu.