Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jako główny cel jakościowy stawia przed sobą zapewnienie takiego poziomu wykształcenia studentów, aby po ukończeniu studiów znaleźli oni zatrudnienie i mieli jednocześnie zdolność przekwalifikowywania się w zależności od potrzeb rynku pracy.

W ramach realizacji powyższego celu Polityki Jakości Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prowadzi następujące badania:

1. Ankieta dla studentów – opinia studentów na temat satysfakcji studiowania.
2. Ankieta dla studentów – Czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy?
3. Ankieta dla pracodawców – Czego oczekujesz od absolwenta PWSZ w Elblągu?
4. Ankieta dla pracodawców – opinia na temat praktykantów i absolwentów Uczelni.
5. Ankieta dla absolwentów – badanie losów zawodowych absolwentów.

Celem badań jest zasięgnięcie opinii oraz rekomendacji na temat jakości procesu kształcenia wśród studentów, słuchaczy, absolwentów, pracowników, pracodawców z Elbląga i okolic oraz uczestników kursów i szkoleń, w tym świadczonych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wyniki przeprowadzonych badań służą m.in.:

– poprawie warunków dydaktycznych i pozadydaktycznych studiowania oraz tworzeniu przyjaznego środowiska dla studiowania.
– pomocy w doskonaleniu kompetencji miękkich oraz ukierunkowaniu w strategii poszukiwania pracy.
– określeniu preferowanych kierunków kształcenia oraz modyfikacji ofert kształcenia i programów praktyk.
– opracowaniu planu szkoleń dla studentów w zakresie kompetencji miękkich oraz modyfikowaniu programów praktyk.
– dostosowaniu oferty PWSZ w Elblągu do oczekiwań i realiów rynku pracy.

Badania mają charakter poufny, co oznacza, że uzyskane informacje posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Wyniki i raporty z poszczególnych procesów badawczych są prezentowane Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz publikowane na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier PWSZ w Elblągu.